ชื่อคู่มือ
ดาวน์โหลด
คำชี้แจง
การเข้าสู่ระบบ และการออกจากระบบ
การทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
การดาวน์โหลดใบงาน
การอัพโหลดส่งใบงาน
การตรวจสอบคะแนนและการตรวจสอบการส่งงาน
การดูวีดีโอ

 

คำอธิบายรายวิชา


          เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
          ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม
          เห็นคุณค่าการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ

          รหัสมาตรฐานและตัวชี้วัด
          มาตรฐาน ง 3.1    ม.4-6/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
          รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด


   
   
   
   
   
นางธนัญญา ศิริวัฒน์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โรงเรียนสตรีภูเก็ต เลขที่ 1 ถนนดำรง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000