นางธนัญญา ศิริวัฒน์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โรงเรียนสตรีภูเก็ต เลขที่ 1 ถนนดำรง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000